December 10, 2023

Tổng hợp link kháng của FACEBOOK ads thủ chắc chắn phải biết

SHOPBM24H chia sẻ toàn bộ link được sưu tầm 100 năm từ tổ tiên nhà anh Mark Zuckerberg cho anh em đỡ phải đi tìm ở đâu xa
– Help center: https://www.facebook.com/help
(All you need)

– Client Services: https://www.facebook.com/clientservices
(Link đặc biệt không phải ai vào cũng được, hỗ trợ về Faceook Pages & Instagram Account)

– Chat with our support team: https://www.facebook.com/business/form/chat
(Chỉ một số tài khoản mới có chat)

– Contact our Support Team – We are here to help: https://www.facebook.com/business/support/contact-us

– Contact our Support Team – We are here to help: https://www.facebook.com/business/contact-us

– Contact us Ready to start advertising?: https://www.facebook.com/business/contact-us

– Nominate a Star Contributor!: https://www.facebook.com/help/contact/460791717379257
(Đề cử thành viên đóng góp Sao cho Facebook Help Community Star Contributor Program)

– Blueprint Technical Support and Feedback: https://www.facebook.com/help/contact/691107460987854
(Hỗ trợ và phản hồi về chương trình đào tạo Facebook Blueprint)

– Data Policy Questions: https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
(Các câu hỏi về chính sách dữ liệu của Facebook)

– Give Us Feedback About a Facebook Feature: https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

– Give feedback or report that something is broken: Photos: https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

– Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration: https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

– Your Feedback About Facebook for Every Phone: https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

– Must Log In To See This Page Error: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

– Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest: https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

– Verified badge: https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289
(Một số nước vào được)

– Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information: https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417
(Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app)

– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

– Facebook Ads Guide: https://www.facebook.com/business/ads-guide
(Hướng dẫn quảng cáo)

– Advertising Policies: https://www.facebook.com/policies/ads/
(Chính sác quảng cáo)

 

———- Email———-

 

– Reporting a Violation or Infringement of Your Rights: [email protected]
(Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…)

– The Facebook stickers program: [email protected]
(Liên hệ về việc update stickers)

– Personal Data Requests: [email protected]
(Các vấn đề về dữ liệu cá nhân)

– Facebook Research Team: [email protected]

– Facebook Advertising Support: [email protected]

– Business Manager Invoicing Application: [email protected]
(Invoicing)

– Access

– Access Restricted (Bad IP): https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252
(Truy cập bị hạn chế, ip bị chặn)

– Submit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology: https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

– Facebook Ads API Standard Access Application: https://www.facebook.com/business/standardadsapi

– Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
(Yêu cầu dữ liệu cá nhân)

– Request Access to the Mobile Partner Portal: https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
(Yêu cầu quyền truy cập vào Cổng đối tác di động)

 

———- Accounts———-

 

– Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

– Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

– Disabled – multiple accounts: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

– Account Disabled – 13 Underage: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

– Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

– Report an Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

– My Personal Account is Memorialized: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

– My Personal Account was Disabled: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

– Report an Impostor Account / Report a High – Priority Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

– Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

– Account Disabled – Confirm Your Identity:

– Report a Login Issue: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Changing Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

– Report an Underage Child (South Korea & Spain): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
(Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi)

– Child Data Request: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
(Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên)

– Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
(Báo cáo account dưới 13 tuổi)

– Request Help with Your Child is Ads Settings: https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
(Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18)

– Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
(Các vấn đề về dữ liệu cá nhân)

– Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
(Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật)

– Memorialization Request: https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192
(Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất)

– Requesting Content From a Deceased Person is Account: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
(Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất)

– Special Request for Deceased Person is Account: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
(Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất)

– Did not Receive Confirmation Email: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
(Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email)

– Email Address Already in Use: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
(Vấn đề email bị người khác sử dụng)

– Email Address Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
(Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng)

– Profile Pictures on the Login Page: https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
(Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook)

– Security Checks Preventing Login: https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
(Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập)

– Report an Issue with Facebook Mobile Texts: https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

– Report an Issue with Facebook on Mobile: https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

– Changing Your Language – Specific Name: https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
(Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác)

– Report an Issue with Verifying Your Account: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
(Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại)

– Report a Privacy Rights Violation: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
(Báo cáo vi phạm quyền riêng tư)

– Privacy Rights – Photo Removal Request: https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
(Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh)

– Privacy Rights – Photo Removal Request: https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
(Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh)

– Privacy Rights – Photo Removal Request: https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
(Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh)

– Privacy Rights – Photo Removal Request: https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
(Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh)

– Privacy Rights – Video Removal Request: https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
(Quyền riêng, yêu cầu video)

– Privacy Rights – Video Removal Request: https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
(Quyền riêng, yêu cầu video)

– Request Help with Your Child is Ads Settings: https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

– Filing a DMCA Counter – Notification: https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162
(Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền)

 

———- Pages & Ads———-

 

– Request a Page Name Change: https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
(Link đặc biệt)

– Request to change the name of your Page: https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

– Request a Page Merge: https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
(Link đặc biệt)

– Request to Merge Your Duplicate Pages: https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

– Request a Username for Your Page: https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
(Link đặc biệt)

– Request a Username for Your Page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

– Delete a Page – Request to Take Down a Page: https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

– Create Locations Structure – Request Locations Access for your Page: https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
(Link đặc biệt)

– Request Locations Access: https://www.facebook.com/help/contact/911181838969039
(Link đặc biệt)

– Appeal a Page Unpublish: https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

– Appeal a Page Policy Violation: https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

– Page Not Appearing in Search: https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

– Your Feedback about Pages: https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
(Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang)

– Report a Hacked Page: https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353
(Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin)

– Website or Content Blocked: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

– Appeal Page Name Change Request: https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281
(Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang)

– Page Promotion Help: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628
(Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang)

– Your Feedback about Pages Insights: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

– Reporting a Violation or Infringement of Your Rights: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

– Copyright Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
(Báo cáo vi phạm bản quyền)

– Copyright Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
(Báo cáo vi phạm bản quyền)

– Trademark Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647
(Báo cáo vi phạm thương hiệu)

– Trademark Complaint Inquiry Form: https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
(Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn)

– Counterfeit Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065
(Báo cáo hàng giả)

– Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other: https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
(Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn)

– Directory of Intellectual Property Offices: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
(Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ)

– Disabled Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

– Ads Payments Inquiry: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

– Suspended Payment Method: Suspended Payment Method: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

– Page Admin Security Check: https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

– Report an Issue with Home Page or News Feed: https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

– Request for Community – Created Page Review: https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537
(Xem lại danh cộng đồng sai danh mục)

– Your Feedback About Promoted Page Likes: https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

– Disable Payments Request: https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494

– Contact Facebook About Your Purchase: https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417

– Policy Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104
(Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách)

– Disabled Ad Account Help: Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
(Kháng cáo khoá tài khoản)

– Appeal a Disapproved Ad: https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
(Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt)

– Ad Pending Review: https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726
(Kháng chiến dịch không duyệt khi quá 24h)

– Disabled Advertising for Pages: https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077
(Kháng Page bị khóa quảng cáo)

– Report an ad: https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954
(Report quảng cáo)

– Unauthorized Charge: https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575
(Thanh toán trái phép)

– Business Manager Invoicing Application: https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054
(Ứng dụng lập hóa đơn của Trình quản lý doanh nghiệp)

 

———- Instagram———-

 

– Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram: https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470
(Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram)

– Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram: https://help.instagram.com/contact/504521742987441
(Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram)

– Requiring login every time: https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478
(Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app)

– Request to Merge Instagram Accounts: https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341

– Request to Delete an Unauthorized Instagram Account: Request to Delete an Unauthorized Instagram Account: https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460

– Request to Claim an Instagram Username: https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805

– Email Address Already in Use: https://help.instagram.com/contact/151081798582137
(Email đã được sử dụng)

– Removal Request for Deceased Person on Instagram: https://help.instagram.com/contact/1474899482730688
(Yêu cầu xoá tài khoản người mất)

– Report an Underage User on Instagram: https://help.instagram.com/contact/723586364339719

– Report a Deceased Person is Account for Memorialization on Instagram: https://help.instagram.com/contact/452224988254813
(Báo cáo một người đã qua đời là tài khoản để tưởng niệm trên Instagram)

 

———- Other———-

 

– Thay đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
(Thay đổi ngày sinh)

– Report an Unavailable Group or Event: https://www.facebook.com/help/contact/157461604368161/?ref=u2u
(Group và Event)

Hãy cùng chia sẻ